Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 1. De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke aanmeldingen tussen Het Instituut voor Celzouttherapie v.o.f. en de deelnemer. Aanmelden kan alleen schriftelijk via het inschrijfformulier.

Artikel 2. Annuleringsvoorwaarden; De annulering dient altijd schriftelijk of per email (info@celzouten.nl) ingediend te worden en is geldig na bevestiging. Bij annulering wordt er altijd 15,- euro administratie kosten in rekening gebracht.  
Bij annulering 30 tot 16 dagen voor aanvang van de training wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.
Binnen 15 dagen voor aanvang van de training annuleren wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht.

Artikel 3. Voldoet de deelnemer niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is Het Instituut voor Celzouttherapie v.o.f. zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 4. Alle buitenrechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 40,00 .

Artikel 5. Bij betalingsachterstand is Het Instituut voor Celzouttherapie v.o.f. gerechtigd verdere deelname aan alle trainingen op te schorten, totdat de deelnemer aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 6. Bij prijswijzigingen gelden bij deelname aan een volgende module of trainingsdag de nieuwe tarieven en niet die in eerder verspreide berichten.